InfoTekst


HOOFDSTUK I. - Organisatie van de boksbeoefening, van de bokswedstrijden en -exhibities.
Art. 1

Niemand mag de beoefening van het boksen organiseren of aanleren zonder daartoe vooraf ingeschreven te zijn op een lijst die bijgehouden wordt door het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ). <KB 11-05-1965, art. 1>

   De aanvraag moet, per aangetekend stuk, bij (deze administratie ) worden ingediend door de natuurlijke of rechtspersonen die werkelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie of van het aanleren op zich neemt. <KB 11-05-1965, art. 1>

   De Koninklijke Belgische Boksbond wordt ambtshalve ingeschreven.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Artikel 1. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Niemand mag de beoefening van het boksen organiseren of aanleren zonder daartoe vooraf ingeschreven te zijn op een lijst die bijgehouden wordt door het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ). <KB 11-05-1965, art. 1>

   De aanvraag moet, per aangetekend stuk, bij (deze administratie ) worden ingediend door de natuurlijke of rechtspersonen die werkelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie of van het aanleren op zich neemt. <KB 11-05-1965, art. 1>

   De Koninklijke Belgische Boksbond wordt ambtshalve ingeschreven.

   ++++++++++

Art. 2

Niemand mag een bokswedstrijd of -exhibitie organiseren zonder daartoe vooraf door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin te zijn erkend.

   De aanvraag moet hem worden toegezonden op de wijze bepaald in het tweede lid van artikel 1.

   De verantwoordelijke inrichter moet bovendien, ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend stuk, aan het Nationaal Instituut voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport datum, uur en plaats van de wedstrijd of van de exhibitie mededelen.

   De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin mag, bij gemotiveerd besluit, een bokswedstrijd of -exhibitie verbieden op aanvraag van het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) of van de Koninklijke Belgische Boksbond wanneer aanwijzingen laten vermoeden dat de wedstrijd of de exhibitie niet zonder ernstig gevaar voor de lichamelijke gaafheid van de boksers kan plaats hebben of dat de bepalingen van dit besluit niet zullen nageleefd worden. <KB 11-05-1965, art. 1>

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 2. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Niemand mag een bokswedstrijd of -exhibitie organiseren zonder daartoe vooraf door de (Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort ) te zijn erkend. <BFG 10-05-1984, art.2>

   De aanvraag moet hem worden toegezonden op de wijze bepaald in het tweede lid van artikel 1.

   De verantwoordelijke inrichter moet bovendien, ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend stuk, aan het Nationaal Instituut voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport datum, uur en plaats van de wedstrijd of van de exhibitie mededelen.

   De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin mag, bij gemotiveerd besluit, een bokswedstrijd of -exhibitie verbieden op aanvraag van het (Diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap ) of van de Koninklijke Belgische Boksbond wanneer aanwijzingen laten vermoeden dat de wedstrijd of de exhibitie niet zonder ernstig gevaar voor de lichamelijke gaafheid van de boksers kan plaats hebben of dat de bepalingen van dit besluit niet zullen nageleefd worden. <KB 11-05-1965, art. 1> <BFG 10-05-1984, art. 1>

Art. 3

Geen enkele aan het publiek aangekondigde training, ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie mag plaats hebben, tenzij in aanwezigheid van een afgevaardigde van de verantwoordelijke inrichter.

   Deze afgevaardigde neemt vooraf de nodige maatregelen tot het vermijden van elke vertraging in de medische bijstand.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 3. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Art. 3. Geen enkele aan het publiek aangekondigde training, ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie mag plaats hebben, tenzij in aanwezigheid van een afgevaardigde van de verantwoordelijke inrichter.

   Deze afgevaardigde neemt vooraf de nodige maatregelen tot het vermijden van elke vertraging in de medische bijstand. (Ter gelegenheid van bokswedstrijden, verbindt hij zich bovendien ertoe een medisch uitgeruste ziekenwagen te voorzien in de nabijheid van de plaats waar bedoelde wedstrijd doorgaat. ) <BFG 1998-04-21/36, art. 2; Inwerkingtreding : 02-07-1998>

   ++++++++++

Art. 4

In de plaatsen waar de bokswedstrijden, boksexhibities en oefeningen worden gehouden, moeten lokalen uitgerust zijn met hygiënische en sanitaire installaties alsook met ten minste een tafel voor geneeskundig onderzoek, één draagbaar, een weegtoestel en een verbandkist met geneesmiddelen en het nodige materieel voor de eerste verzorging bij ongevallen.

Art. 5

De ring dienend voor de wedstrijd of voor de exhibitie moet een vierkant zijn. De zijden van dit vierkant, gemeten tussen de koorden, moeten ten minste 4,35 m bedragen.

   De ringpalen moeten over hun ganse oppervlakte langs de binnenzijde overtrokken zijn met een opgevuld omhulsel van 5 cm.

   De koorden die de ring afbakenen moeten gespannen en boven elkaar geplaatst zijn over drie rijen die 40 cm van elkaar verwijderd zijn. Zij moeten een doorsnede hebben van 2 à 3 cm en over hun ganse lengte omwonden zijn met stof. De hoekpunten aan de binnenkant van de ring moeten ten minste 30 cm van de palen verwijderd zijn.

   Geen enkele hindernis mag zich op minder dan één meter van de buitenkant der koorden bevinden.

   De volledige oppervlakte van de ring moet strak, effen en overdekt zijn met een soepel tapijt, ten minste 1,9 cm dik, waarover een stevig gespannen linnen weefsel. Het tapijt en het weefsel komen ten minste 30 cm buiten het vierkant dat door de koorden is gevormd.

Art. 6

Tijdens de bokswedstrijden, - exhibities, praktische bokscursussen of oefeningen moet de bokser dragen :
a) soepele windsels en handschoenen van ten minste 6 onsen of 170 grammen in de categorie " beroepsboksers " en van ten minste 8 onsen of 227 grammen in de categorie " beginnelingen of liefhebbers ". Het gebruik van kleefbanden of van elke andere stof die de slagen zou kunnen verzwaren, is verboden;
b) een gordel ter bescherming van de nieren en de onderbuik;
c) een lippenbeschermer;
d) soepele hoge schoenen zonder punten en gevaarlijke oneffenheden.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 6. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Tijdens de bokswedstrijden, - exhibities, praktische bokscursussen of oefeningen moet de bokser dragen :
a soepele windsels en handschoenen van ten minste 6 onsen of 170 grammen in de categorie " beroepsboksers " en van ten minste 8 onsen of 227 grammen in de categorie " beginnelingen of liefhebbers ". Het gebruik van kleefbanden of van elke andere stof die de slagen zou kunnen verzwaren, is verboden;
b een gordel ter bescherming van de nieren en de onderbuik;
c een lippenbeschermer;
d soepele hoge schoenen zonder punten en gevaarlijke oneffenheden.
e een helm in categorie "liefhebbers". <BFG 1998-04-21/36, art. 3; Inwerkingtreding : 02-07-1998>

   ++++++++++

HOOFDSTUK Ibis. - (ingevoegd voor de Franse gemeenschap bij BFG 1998-04-21/36, art. 1, Inwerkingtreding : 02-07-1998) Bijkomende regels betreffende de boksers van het vrouwelijk geslacht.
Art. 6bis

(ingevoegd voor de Franse gemeenschap bij BFG 1998-04-21/36, art. 1, Inwerkingtreding : 02-07-1998) § 1. Onverminderd de overige bepalingen van dit koninklijk besluit, die eveneens van toepassing zijn op de boksers van het vrouwelijk geslacht, is dit hoofdstuk van toepassing tijdens de training en de competities van de boksers van het vrouwelijk geslacht.

   § 2. De beroepsboksers van het vrouwelijk geslacht zijn verplicht een T-shirt met korte mouwen te dragen. Zij moeten een borstbescherming hebben waarin zij zich op hun gemak voelen en die geen hinder betekent voor hun behendigheid tijdens de competitie.

   De vrouwen die een zakvormige prothese dragen mogen niet geschikt worden verklaard voor het boksen.

   De haarnetten, de baretten en de haarspelden worden door de vrouwen niet gebruikt om hun haar onder de gezichtsdekking vast te hechten. Het haar moet vastgehecht worden met gummi- of andere banden. Zij zijn verplicht een gepaste bescherming van de onderbuik te dragen die de buik en de schaamstreek beschermt.

   (Handschoenen voor vrouwelijke bokssport moeten 10 onsen zwaar zijn. ) <BFG 2001-03-30/41, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 11-06-2001>

§ 3. De inrichter van gemengde bokswedstrijden zal ervoor zorgen afgezonderde kleedkamers ter beschikking van de boksers van het vrouwelijk geslacht te stellen wanneer zij van uitrusting moeten veranderen en ook voor de weging en het medisch onderzoek.

   De boksers van het zwakke geslacht worden gewogen in onderkledij, T-shirt en shorts.

§ 4. De ronden voor vrouwelijke bokskampen duren elk twee minuten.

   De boksers van het vrouwelijk geslacht mogen niet meer dan zes wedstrijden per jaar betwisten uitgezonderd de kampioenschappen.

§ 5. Het panel van de scheidsrechters bestaat uit officiëlen van het vrouwelijk en/of mannelijk geslacht.

§ 6. Het is ten strengste verboden mannen tegen vrouwen te laten boksen zowel ter gelegenheid van trainingen als van wedstrijden.

§ 7. De wedstrijd wordt stopgezet indien er zich een van de volgende gevallen voordoet: bloedneus, scheurwonde, bloeduitstorting of contusie (kneuzing).

§ 8. Alle boksers van het vrouwelijk geslacht moeten een document afleveren dat door de voogdijgeneesheer of door een laboratorium voor klinische biologie werd bezorgd waarbij wordt vastgesteld dat de zwangerschapstest die ten vroegste vier dagen vóór de wedstrijd werd afgenomen negatief is.

HOOFDSTUK II. - Toezicht.
Art. 7

Er wordt bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin een Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport opgericht.

   De Commissie heeft tot opdracht :
1° adviezen van geneeskundige aard te verstrekken aan de groeperingen, instellingen of personen die de beoefening van de bokssport organiseren, alsmede aan de openbare of privé-onderwijsinrichtingen waarvan het programma een praktische bokscursus omvat;
2° de modellen van de keuringskaart en van het geneeskundig boekje van de bokser vast te stellen met de vermeldingen die erin moeten voorkomen;
3° de erkenningsaanvragen van de geneesheren die keuring, geneeskundige controle of toezicht op de wedstrijden en -exhibities wensen uit te oefenen, aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin over te maken met een gemotiveerd advies;
4° de geneeskundige dossiers, protocollen, rapporten en bescheiden, die haar door de erkende geneesheren moeten worden overgemaakt, te onderzoeken;
5° over te gaan of te doen overgaan tot alle aanvullende keuringen, met inbegrip van alle opsporingen die zij, bij het uitoefenen van haar opdracht, nodig zou achten;
6° de medische vergunningen af te leveren of eventueel in te trekken;
7° onder de in artikel 18 gestelde voorwaarden, uitspraak te doen over de beroepen die door de boksers tegen de beslissingen van de erkende geneesheren in zake verbodsmaatregelen werden ingediend.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 7. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   (Bij de Executieve van de Franse Gemeenschap wordt een Geneeskundige Controlecommissie van de bokssport opgericht. ) <BFG 10-05-1984, art. 4>

   De Commissie heeft tot opdracht :
1° adviezen van geneeskundige aard te verstrekken aan de groeperingen, instellingen of personen die de beoefening van de bokssport organiseren, alsmede aan de openbare of privé-onderwijsinrichtingen waarvan het programma een praktische bokscursus omvat;
2° de modellen van de keuringskaart en van het geneeskundig boekje van de bokser vast te stellen met de vermeldingen die erin moeten voorkomen;
3° de erkenningsaanvragen van de geneesheren die keuring, geneeskundige controle of toezicht op de wedstrijden en -exhibities wensen uit te oefenen, aan de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin over te maken met een gemotiveerd advies;
4° de geneeskundige dossiers, protocollen, rapporten en bescheiden, die haar door de erkende geneesheren moeten worden overgemaakt, te onderzoeken;
5° over te gaan of te doen overgaan tot alle aanvullende keuringen, met inbegrip van alle opsporingen die zij, bij het uitoefenen van haar opdracht, nodig zou achten;
6° de medische vergunningen af te leveren of eventueel in te trekken;
7° onder de in artikel 18 gestelde voorwaarden, uitspraak te doen over de beroepen die door de boksers tegen de beslissingen van de erkende geneesheren in zake verbodsmaatregelen werden ingediend.
-----------

   Art. 7. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   (Opgeheven ) <BVE 07-11-1984, art. 1-34>

   ++++++++++

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

Art. 8

(FRANSE GEMEENSCHAP)

   <BFG 2001-03-30/41, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 11-06-2001> De Commissie bestaat uit vijf leden, doctors in de genees-, heel- en verloskunde, wier mandaat hernieuwbaar is, die aangewezen zijn voor een termijn van drie jaar door de Executieve van de Franse Gemeenschap op de voordracht van de Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid het gezondheidsbeleid behoort. <BFG 1996-01-30/38, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-07-1995>

   Het zijn :
1° een geneesheer gespecialiseerd in de neurologie;
2° een geneesheer gespecialiseerd in de cardiologie;
3° een geneesheer gespecialiseerd in de neus-, keel- en oorziekten;
(... ); <BFG 1996-01-30/38, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-07-1995>
5° een geneesheer gespecialiseerd in de lichamelijke opvoeding of houder van het diploma van geneesheer-hygiënist voorgedragen door de Geneeskundige Vereniging voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport;
6° een geneesheer voorgedragen door de Koninklijke Belgische Boksbond.

   Onder dezelfde voorwaarden wijst de Executieve van de Franse Gemeenschap, op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort, voor ieder lid van de Commissie, een plaatsvervanger aan die optreedt wanneer het werkend lid verhinderd is.

   De Executieve van de Franse Gemeenschap, op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort, wijst de voorzitter aan onder de geneesheren vermeld bij 1°, 2° en 3° van dit artikel 1.

   Het secretariaat van de Commissie wordt door een door de Executieve van de Franse Gemeenschap aangewezen geneesheer-ambtenaar waargenomen, op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort. " (BFG 10-05-1984, art. 5)>

   (De Commissie kan een beroep doen op elke medewerking die zij als nuttig acht.

   Aan de leden van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport wordt, voor elk van de vergaderingen die zij bijwonen, een forfaitaire vergoeding van zevenendertig euro en achttien cent, bij wijze van presentiegeld, toegekend, alsook de terugbetaling van de reiskosten, volgens de cijfers die vastgesteld zijn door de regeling in deze zaak die van toepassing is op de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. Het bovenvermelde bedrag wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

   De personen op wier medewerking een beroep wordt gedaan, genieten dezelfde voordelen als de leden van de Commissie.

Art. 9

De geneeskundige commissie stelt een reglement van orde vast dat door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin wordt goedgekeurd.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 9. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   De geneeskundige commissie stelt een reglement van orde vast dat door de (Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de gezondheid behoort ) wordt goedgekeurd. <BFG 10-05-1984, art. 2>

Art. 10

Alleen geneesheren die op advies van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin daartoe zijn erkend, kunnen geldig keuringen en geneeskundig toezicht op de boksers uitoefenen.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 10. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Alleen geneesheren die op advies van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport door de (Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort ) daartoe zijn erkend, kunnen geldig keuringen en geneeskundig toezicht op de boksers uitoefenen. <BFG 10-05-1984, art. 2>

Art. 11

Om aan praktische bokscursussen, en aan opleidings- en trainingsoefeningen te mogen deelnemen, moet de bokser een door een erkend geneesheer afgegeven medisch attest bezitten, waaruit blijkt dat hij bij de keuring geschikt werd bevonden.

Art. 12

Deze keuring bestaat uit :
1° Een volledig klinisch onderzoek dat in het bijzonder betrekking heeft op de gezichts- en gehoorsorganen, op het evenwichtsgevoel en op het zenuwstelsel.
2° Een biometrisch onderzoek waarbij ten minste de grootte en het gewicht worden opgenomen.
3° Een biologisch onderzoek, met de reactie van Bordet-Wassermann of een soortgelijke reactie.
4° Een radiografisch onderzoek van de schedel.
5° Een cardiologisch onderzoek met electro-cardiogram.
6° Een neurologisch onderzoek met een electro-encefalogram.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 12. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Deze keuring bestaat uit :
1° Een volledig klinisch onderzoek dat in het bijzonder betrekking heeft op de gezichts- en gehoorsorganen, op het evenwichtsgevoel en op het zenuwstelsel.
2° Een biometrisch onderzoek waarbij ten minste de grootte en het gewicht worden opgenomen.
3° Een biologisch onderzoek, met de reactie van Bordet-Wassermann of een soortgelijke reactie.
(Een hersenscanner. ) <BFG 1998-04-21/36, art. 4, Inwerkingtreding : 02-07-1998>
(Een hartonderzoek waaronder een elektrocardiogram tijdens een rustperiode en een elektrocardiogram tijdens een inspanning. ) <BFG 1998-04-21/36, art. 5, Inwerkingtreding : 02-07-1998>
6° Een neurologisch onderzoek met een electro-encefalogram.

   ++++++++++

Art. 13

Om aan openbare bokswedstrijden of -exhibities of aan oefeningen ter voorbereiding van wedstrijden of exhibities te mogen deelnemen moet de bokser in het bezit zijn van een medische vergunning en een medisch boekje met dit doel opgemaakt.

   De bokser van vreemde nationaliteit die niet in België zijn vaste woonplaats heeft en geen medische vergunning en geen medisch boekje heeft, moet in het bezit zijn van documenten of attesten welke de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport als gelijkwaardig beschouwt.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 13. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   Om aan openbare bokswedstrijden of -exhibities of aan oefeningen ter voorbereiding van wedstrijden of exhibities te mogen deelnemen moet de bokser in het bezit zijn van een medische vergunning en een medisch boekje met dit doel opgemaakt.

   De bokser van vreemde nationaliteit die niet in België zijn vaste woonplaats heeft en geen medische vergunning en geen medisch boekje heeft, moet in het bezit zijn van documenten of attesten welke de (Commissie ) als gelijkwaardig beschouwt. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   ++++++++++

Art. 14

§ 1. De medische vergunning wordt door de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport verleend, op aanvraag van de personen die openbare bokswedstrijden of -exhibities of oefeningen ter voorbereiding daarvan organiseren. Zij kan ook worden aangevraagd door al wie ingeschreven is overeenkomstig lid 1 van artikl 1.

   Om de medische vergunning te bekomen moet de (bokser ) : <KB 11-05-1965, art. 3>
1° Aan de in artikel 12 bepaalde keuring voldaan hebben.
2° Gedurende tenminste zes maanden geregeld de oefening gevolgd hebben; een aanwezigheidstabel wordt opgesteld door de groepering, de instelling of de persoon die de beoefening van de bokssport organiseert; die tabel wordt medeondertekend door de leraar die voor de opleiding van de kandidaat heeft gezorgd.
3° Zijn instemming betuigen met de in artikel 15 bepaalde geneeskundige controle en de verplichting aangaan zich daaraan te onderwerpen.

§ 2. (Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) stelt het medisch boekje ter hand aan ieder bokser die een medische vergunning bezit. <KB 11-05-1965, art. 1>

   Het boekje bevat afzonderlijke rubrieken waarin de uitslagen van de keuringen alsook de vaststellingen welke gedaan worden ter uitvoering van de bepalingen van dit besluit worden opgetekend.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 14. (FRANSE GEMEENSCHAP)

§ 1. De medische vergunning wordt door de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport verleend, op aanvraag van de personen die openbare bokswedstrijden of -exhibities of oefeningen ter voorbereiding daarvan organiseren. Zij kan ook worden aangevraagd door al wie ingeschreven is overeenkomstig lid 1 van artikl 1.

   Om de medische vergunning te bekomen moet de bokser : <KB 11-05-1965, art. 3>
1° Aan de in artikel 12 bepaalde keuring voldaan hebben.
2° Gedurende tenminste zes maanden geregeld de oefening gevolgd hebben; een aanwezigheidstabel wordt opgesteld door de groepering, de instelling of de persoon die de beoefening van de bokssport organiseert; die tabel wordt medeondertekend door de leraar die voor de opleiding van de kandidaat heeft gezorgd.
3° Zijn instemming betuigen met de in artikel 15 bepaalde geneeskundige controle en de verplichting aangaan zich daaraan te onderwerpen.
4° de uitslagen van een serologische test voor het opsporen van hepatitis B :
- indien de bokser negatieve Hbs antigenen en positieve Hbs anticorpsen vertoont, te wijten hetzij aan een vaccinatie hetzij aan een vroegere besmetting door de virus van hepatitis B die niet leidde tot het slepend karakter, zal hij geïmmuniseerd worden verklaard en krijgt hij zijn vergunning voor een periode van twee jaar;
- indien de bokser negatieve Hbs antigenen en positieve Hbs anticorpsen vertoont, kan hij zijn vergunning voor een periode van twee jaar krijgen;
- indien de bokser positieve Hbs antigenen vertoont, moet hij de resultaten van een dosering van Hbe antigenen voorleggen; in dat geval, mag de vergunning slechts worden toegekend onder voorbehoud dat er vóór elke wedstrijd een nieuwe dosering van Hbe antigenen voorgelegd wordt; de bokser zal slechts geschikt voor de wedstrijd verklaard worden indien hij negatieve Hbe antigenen heeft.
5° de resultaten van een serologische test voor het opsporen van hepatitis C voorgelegd hebben.

   Indien de test positief is, wordt de bokser preventief ongeschikt verklaard voor een periode van twee jaar. <BFG 1998-04-21/36, art. 6, Inwerkingtreding : 02-07-1998>

§ 2. Het Diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap stelt het medisch boekje ter hand aan ieder bokser die een medische vergunning bezit. <KB 11-05-1965, art. 1> <BFG 10-05-1984, art. 1>

   Het boekje bevat afzonderlijke rubrieken waarin de uitslagen van de keuringen alsook de vaststellingen welke gedaan worden ter uitvoering van de bepalingen van dit besluit worden opgetekend.

Art. 15

§ 1. De geneeskundige controle van de bokser omvat :
1. jaarlijks, de in 1° en 2° van artikel 12 bepaalde onderzoekingen;
2. om de twee jaar, de in 3°, 4°, 5° en 6° van artikel 12 bepaalde onderzoekingen;

§ 2. De geneesheer die de geneeskundige controle heeft uitgeoefend, moet :
1° onmiddellijk de uitslagen van de onderzoekingen, de getroffen beslissing alsook de redenen van deze beslissing, in het medisch boekje van de bokser aantekenen;
2° aan de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport, binnen de kortst mogelijke tijd volgend op de dag waarop de onderzoekingen plaats hebben en in ieder geval binnen de acht dagen, de uitslagen van de bepaalde geneeskundige onderzoekingen alsook de daarop betrekking hebbende geneeskundige protocollen, rapporten en bescheiden overmaken.e controle heeft uitgeoefend, moet :
1° onmiddellijk de uitslagen van de onderzoekingen, de getroffen beslissing alsook de redenen van deze beslissing, in het medisch boekje van de bokser aantekenen;
2° aan de (Commissie ), binnen de kortst mogelijke tijd volgend op de dag waarop de onderzoekingen plaats hebben en in ieder geval binnen de acht dagen, de uitslagen van de bepaalde geneeskundige onderzoekingen alsook de daarop betrekking hebbende geneeskundige protocollen, rapporten en bescheiden overmaken. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   ++++++++++

Art. 16

§ 1. Indien een bokser een knock-out, of een technisch knock-out heeft opgelopen ingevolge achtereenvolgende knock-downs, indien hij de strijd gestaakt heeft of indien de wedstrijd werd stopgezet op beslissing van de scheidsrechter of op bevel van de erkende geneesheer, wordt hij tussen de 14e en de 20e dag na de datum van de gebeurtenis, aan een keuring onderworpen.

   Totdat deze keuring heeft plaats gehad mag hij aan geen wedstrijden of exhibities deelnemen.

§ 2. Een trainingspartner die een knock-out, of verscheidene knock-downs tijdens éénzelfde oefening heeft opgelopen, valt eveneens onder de in § 1 bepaalde verplichtingen.

Art. 17

Wanneer de uitslagen van een, bij toepassing van de artikels 15, 16, 21 en 23 verrichte keuring ongunstig zijn, kan de erkende geneesheer de betrokkene verbieden de bokssport te beoefenen; in dat geval bepaalt hij eventueel het tijdstip en de aard van de keuringen of klinische onderzoekingen die betrokkene moet ondergaan.

   De erkende geneesheer tekent onmiddellijk zijn beslissing op in het medisch boekje en deelt ze, binnen drie dagen aan de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport mede.

   De erkende geneesheer gaat op dezelfde manier te werk voor de opheffing van het verbod ingevolge een gunstige keuring.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 17. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   Wanneer de uitslagen van een, bij toepassing van de artikels 15, 16, 21 en 23 verrichte keuring ongunstig zijn, kan de erkende geneesheer de betrokkene verbieden de bokssport te beoefenen; in dat geval bepaalt hij eventueel het tijdstip en de aard van de keuringen of klinische onderzoekingen die betrokkene moet ondergaan.

   De erkende geneesheer tekent onmiddellijk zijn beslissing op in het medisch boekje en deelt ze, binnen drie dagen aan de (Commissie ) mede. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   De erkende geneesheer gaat op dezelfde manier te werk voor de opheffing van het verbod ingevolge een gunstige keuring.

   ++++++++++

Art. 18

De bokser kan, binnen een termijn van tien dagen, na de datum van de inschrijving der beslissing in het medisch boekje, tegen elke verbodsmaatregel in beroep gaan.

   Het beroep is niet schorsend en moet ingediend worden per aangetekend stuk, gericht tot de voorzitter van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport.

   De Commissie doet uitspraak binnen een termijn van twintig dagen na de datum waarop het secretariaat het beroep heeft ontvangen.

   De bokser mag zich door een of meer geneesheren zijner keuze laten bijstaan.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 18. De bokser kan, binnen een termijn van tien dagen, na de datum van de inschrijving der beslissing in het medisch boekje, tegen elke verbodsmaatregel in beroep gaan.

   Het beroep is niet schorsend en moet ingediend worden per aangetekend stuk, gericht tot de voorzitter van de (Commissie ). <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   De Commissie doet uitspraak binnen een termijn van twintig dagen na de datum waarop het secretariaat het beroep heeft ontvangen.

   De bokser mag zich door een of meer geneesheren zijner keuze laten bijstaan.

   ++++++++++

Art. 19

§ 1. Aan de bokser die twee opeenvolgende wedstrijden met knock-out of technisch knock-out verliest, mag geen toelating verleend wordende oefening te hernemen, als trainingspartner op te treden of deel te nemen aan een bokswedstrijd of -exhibitie gedurende een periode van twee maanden na de datum van de laatste wedstrijd.

   Indien hij drie opeenvolgende wedstrijden verliest onder dezelfde omstandigheden, wordt die termijn op zes maanden, met ingang van de dag van de laatste wedstrijd, gebracht.

§ 2. Na een bokswedstrijd mag een bokser aan geen nieuwe wedstrijd deelnemen zonder volgende wachtperiodes in acht te nemen :
(wedstrijd van ten minste drie ronden ) : drie volle dagen;
(wedstrijd van ten minste vier ronden ) : zes volle dagen;
wedstrijd van vijf tot acht ronden : dertien volle dagen;
wedstrijd van negen tot vijftien ronden : twintig volle dagen. <KB 11-05-1965, art. 4>

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 19. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   <BFG 1998-04-21/36, art. 7, Inwerkingtreding : 02-07-1998> § 1. Aan de bokser die een wedstrijd verloren heeft omdat hij heeft moeten opgeven mag gedurende een wachtperiode van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de laatste wedstrijd geen toelating verleend worden de training te hervatten of als trainingspartner op te treden of aan een bokswedstrijd of een exhibitie deel te nemen.

   Aan de bokser die een wedstrijd met knock-out of technisch knock-out verloren heeft, mag gedurende een wachtperiode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de laatste wedstrijd geen toelating verleend worden de training te hervatten of als trainingspartner op te treden of aan een bokswedstrijd of een exhibitie deel te nemen.

   Aan de bokser die twee opeenvolgende wedstrijden met knock-out of technisch knock-out verloren heeft of omdat hij heeft moeten opgeven, mag gedurende een wachtperiode van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van de laatste wedstrijd, geen toelating verleend worden de training te hervatten of als trainingspartner op te treden of aan een bokswedstrijd of een exhibitie deel te nemen.

   Indien hij drie opeenvolgende wedstrijden in dezelfde omstandigheden verliest, wordt deze wachtperiode op zes maanden gebracht met ingang van de dag van de laatste wedstrijd.

   (Na het stopzetten van de wedstrijd wegens kwetsuur, mag aan de bokser pas toelating verleend worden de training te hervatten of als trainingspartner op te treden of deel te nemen aan een bokswedstrijd of -exhibitie vanaf de datum van de genezing; deze wordt door de toezichthoudende arts bevestigd. ) <BFG 2001-03-30/41, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 11-06-2001>

§ 2. Na een bokswedstrijd mag de bokser-liefhebber aan geen nieuwe wedstrijd deelnemen zonder volgende wachtperiodes in acht te nemen :
wedstrijd van ten minste 3 ronden : 3 dagen

   wedstrijd van 4 tot 6 ronden : 6 dagen.

   (De in acht te nemen wachtperiode voor de wedstrijden van 4 tot 6 ronden bedoeld in de leden 1 en 2 is echter niet van toepassing in het kader van de kwalificatietoernooien voor de Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. ) <BFG 2001-03-30/41, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 11-06-2001>

   Na een bokswedstrijd mag de beroepsbokser aan geen nieuwe wedstrijd deelnemen zonder volgende wachtperiodes in acht te nemen :
wedstrijd van ten minste 4 tot 6 ronden : 6 dagen

   wedstrijd van 8 ronden : 10 dagen

   wedstrijd van 10 ronden : 13 dagen

   wedstrijd van 12 ronden : 20 dagen.

   De wachtperiodes bedoeld in de leden 1 en 2 van deze paragraaf beginnen te lopen vanaf het begin van de boksavond.

   Art. 19. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

§ 1. Aan de bokser die twee opeenvolgende wedstrijden met knock-out of technisch knock-out verliest, mag geen toelating verleend wordende oefening te hernemen, als trainingspartner op te treden of deel te nemen aan een bokswedstrijd of -exhibitie gedurende een periode van twee maanden na de datum van de laatste wedstrijd.

   Indien hij drie opeenvolgende wedstrijden verliest onder dezelfde omstandigheden, wordt die termijn op zes maanden, met ingang van de dag van de laatste wedstrijd, gebracht.

§ 2. Na een bokswedstrijd mag een bokser aan geen nieuwe wedstrijd deelnemen zonder volgende wachtperiodes in acht te nemen :
(wedstrijd van ten minste drie ronden ) : drie volle dagen;
(wedstrijd van ten minste vier ronden ) : zes volle dagen;
wedstrijd van vijf tot acht ronden : dertien volle dagen;
wedstrijd van negen tot vijftien ronden : twintig volle dagen. <KB 11-05-1965, art. 4>

§ 3. Voor internationale competities, internationale kampioenschappen en internationale tornooien, georganiseerd onder de reglementering van de A.I.B.A. Association Internationale de Boxe Amateur - International Amateur Boxing Association worden de bepalingen van § 2 vervangen door het terzake bepaalde in de A.I.B.A.-reglementering zoals deze op 1 september 1991 van toepassing is. <BVE 1991-10-16/40, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-1991>

   ++++++++++

Art. 20

Geen bokswedstrijd of -exhibitie mag plaats hebben zonder dat een daartoe door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, op de voordracht van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport, erkende geneesheer deze bijwoont.

   De afgevaardigde van de verantwoordelijke inrichter die, krachtens artikel 3, moet aanwezig zijn bij elke aan het publiek aangekondigde training ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie, roept onmiddellijk een erkend geneesheer bij wanneer zich gedurende de training een feit voordoet dat ernstige gevolgen kan hebben voor de lichamelijke gaafheid van een bokser.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 20. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Geen bokswedstrijd of -exhibitie mag plaats hebben zonder dat een daartoe door de (Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort ), op de voordracht van de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport, erkende geneesheer deze bijwoont. <BFG 10-05-1984, art. 2>

   De afgevaardigde van de verantwoordelijke inrichter die, krachtens artikel 3, moet aanwezig zijn bij elke aan het publiek aangekondigde training ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie, roept onmiddellijk een erkend geneesheer bij wanneer zich gedurende de training een feit voordoet dat ernstige gevolgen kan hebben voor de lichamelijke gaafheid van een bokser.
---------

   Art. 20. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   Geen bokswedstrijd of -exhibitie mag plaats hebben zonder dat een daartoe door de (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg ), op de voordracht van de (Commissie ), erkende geneesheer deze bijwoont. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   De afgevaardigde van de verantwoordelijke inrichter die, krachtens artikel 3, moet aanwezig zijn bij elke aan het publiek aangekondigde training ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie, roept onmiddellijk een erkend geneesheer bij wanneer zich gedurende de training een feit voordoet dat ernstige gevolgen kan hebben voor de lichamelijke gaafheid van een bokser.

   ++++++++++

Art. 21

Onverminderd de bevoegdheid van de scheidsrechter om op eigen initiatief de wedstrijd of exhibitie stop te zetten, kan de erkende geneesheer te allen tijde bevelen dat de wedstrijd of de exhibitie wordt geschorst om een of beide boksers te onderzoeken.

   Indien hij bij dit onderzoek vaststelt dat een bokser niet meer in staat is om de wedstrijd of exhibitie voort te zetten zonder gevaar of nadeel voor zijn gezondheid, beveelt de erkende geneesheer de scheidsrechter de wedstrijd of exhibitie definitief stop te zetten.

Art. 22

Wanneer een bokser een knock-down heeft opgelopen moet de scheidsrechter het " out " tellen zonder te letten op het eindsignaal van de ronde. Die maatregel moet echter niet toegepast worden na het eindsignaal van de wedstrijd.

Art. 23

Onmiddellijk vóór en nà de wedstrijd of exhibitie, doet de erkende geneesheer een klinisch controleonderzoek van de bokser.

Art. 24

De erkende geneesheer tekent onmiddellijk in het medisch boekje de uitslagen op van de in de artikels 21 en 23 bepaalde onderzoekingen en deelt ze binnen drie dagen na de wedstrijd of de exhibitie mede aan de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport.

   In het medisch boekje, brengt hij de vermeldingen aan die voor de goede aanpassing van artikel 16, § 1, en van artikel 19 nodig zijn.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 24. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   De erkende geneesheer tekent onmiddellijk in het medisch boekje de uitslagen op van de in de artikels 21 en 23 bepaalde onderzoekingen en deelt ze binnen drie dagen na de wedstrijd of de exhibitie mede aan de (Commissie ). <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   In het medisch boekje, brengt hij de vermeldingen aan die voor de goede aanpassing van artikel 16, § 1, en van artikel 19 nodig zijn.

   ++++++++++

Art. 25

Onverminderd de aan de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport en de erkende geneesheren toevertrouwde medische opdrachten, wordt het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) belast met het toezicht op het nakomen van de bij dit besluit opgelegde voorwaarden. <KB 11-05-1965, art. 1>

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 25. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Onverminderd de aan de Geneeskundige Controlecommissie van de Bokssport en de erkende geneesheren toevertrouwde medische opdrachten, wordt het (Diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap ) belast met het toezicht op het nakomen van de bij dit besluit opgelegde voorwaarden. <KB 11-05-1965, art. 1> <BFG 10-05-1984, art. 1>

Art. 26

<KB 11-05-1965, art. 5> De kosten die voortvloeien uit de in dit besluit opgelegde geneeskundige keuringen, evenals de aanwezigheids- en onderzoekskosten, vallen ten laste van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin.

   Binnen de vijftien dagen na de datum van de bokswedstrijden en -exhibities storten de organisators 7,5 pct. van de bruto-ontvangst van de wedstrijden of -exhibities in de Schatkist.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 26. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   <KB 11-05-1965, art. 5> De kosten die voortvloeien uit de in dit besluit opgelegde geneeskundige keuringen, evenals de aanwezigheids- en onderzoekskosten, vallen ten laste van het (Executieve van de Franse Gemeenschap ). <BFG 10-05-1984, art. 3>

   Binnen de vijftien dagen na de datum van de bokswedstrijden en -exhibities storten de organisators 7,5 pct. van de bruto-ontvangst van de wedstrijden of -exhibities in de Schatkist.

HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen.
Art. 27

Onverminderd de verplichtingen die op de officieren van de gerechtelijke politie rusten, zijn de ambtenaren en beambten van het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) die door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, door de Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur en door de Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur gezamenlijk worden aangesteld, belast met het toezicht op de toepassing van de bepalingen van dit besluit. <KB 11-05-1965, art. 1>

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 27. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   <BFG 10-05-1984, art. 6> Onverminderd de verplichtingen die op de officieren van de gerechtelijke politie berusten, zijn de ambtenaren en beambten van de diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap, die door de Executieve van de Franse Gemeenschap aangewezen zijn, op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort, belast met het toezicht op de toepassing van de bepalingen van dit besluit.

Art. 28

Bij toepassing van artikel 3 van de wet van 31 mei 1958 houdende reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 100 tot 1 000 frank :
1° hij die, bij overtreding van artikel 1, de beoefening van de bokssport organiseert, zonder vooraf de inschrijving bij het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) te hebben bekomen; <KB 11-05-1965, art. 1>
2° hij die, bij overtreding van artikel 2, een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert zonder vooraf zijn erkenning door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin te hebben bekomen of zonder aan het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) bij aangetekend stuk en ten minste vijftien dagen vooraf datum, uur en plaats van elke manifestatie te hebben medegedeeld; <KB 11-05-1965, art. 1>
3° hij die, bij overtreding van artikel 3, een openbare training ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert, zonder de aanwezigheid van een afgevaardigde;
4° hij die, bij overtreding van artikel 20, een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert, zonder dat een daartoe door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin erkende geneesheer deze bijwoont;
5° hij die een wedstrijd, een exhibitie of een training in een plaats of op een ring organiseert, die niet aan de door de artikels 4 en 5 van dit besluit bepaalde voorwaarden voldoen;
6° de bokser die deelneemt aan praktische bokscursussen of aan opleidings- en trainingsoefeningen, zonder in het bezit te zijn van het in artikel 11 vermelde geneeskundig geschiktheidsattest, of die deelneemt aan bokswedstrijden of -exhibities of aan oefeningen ter voorbereiding van bokswedstrijden of -exhibities, zonder in het bezit te zijn van de in artikel 13 vermelde vergunning en medisch boekje;
7° de bokser of de trainingspartner die deelneemt aan wedstrijden of exhibities, ondanks de in de artikels 16, 17 en 19 vermelde verbodsbepalingen;
8° de bokser die deelneemt aan wedstrijden of exhibities, zonder de in artikel 6 genoemde beschermingsvoorwerpen te dragen;
9° hij die lokalen ter beschikking stelt van, of verhuurt aan personen welke, in strijd met de bepalingen van dit besluit, wedstrijden of exhibities organiseren;
10° de scheidsrechter die zijn functies heeft uitgeoefend in een wedstrijd of exhibitie waarbij niet voldaan wordt aan de bepalingen van de artikels 4, 5, 6, 13 en 20 of die de bepalingen van de artikels 21 en 22 miskent.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 28. (FRANSE GEMEENSCHAP)

   Bij toepassing van artikel 3 van de wet van 31 mei 1958 houdende reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 100 tot 1 000 frank :
1° hij die, bij overtreding van artikel 1, de beoefening van de bokssport organiseert, zonder vooraf de inschrijving bij het (Diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap ) te hebben bekomen; <KB 11-05-1965, art. 1> <BFG 10-05/1984, art. 1>
2° hij die, bij overtreding van artikel 2, een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert zonder vooraf zijn erkenning door de (Minister van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort ) te hebben bekomen of zonder aan het (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - Administratie van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven ) bij aangetekend stuk en ten minste vijftien dagen vooraf datum, uur en plaats van elke manifestatie te hebben medegedeeld; <KB 11-05-1965, art. 1> <BFG 10-05-1984, art. 2>
3° hij die, bij overtreding van artikel 3, een openbare training ter voorbereiding van een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert, zonder de aanwezigheid van een afgevaardigde;
4° hij die, bij overtreding van artikel 20, een bokswedstrijd of -exhibitie organiseert, zonder dat een daartoe door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin erkende geneesheer deze bijwoont;
5° hij die een wedstrijd, een exhibitie of een training in een plaats of op een ring organiseert, die niet aan de door de artikels 4 en 5 van dit besluit bepaalde voorwaarden voldoen;
6° de bokser die deelneemt aan praktische bokscursussen of aan opleidings- en trainingsoefeningen, zonder in het bezit te zijn van het in artikel 11 vermelde geneeskundig geschiktheidsattest, of die deelneemt aan bokswedstrijden of -exhibities of aan oefeningen ter voorbereiding van bokswedstrijden of -exhibities, zonder in het bezit te zijn van de in artikel 13 vermelde vergunning en medisch boekje;
7° de bokser of de trainingspartner die deelneemt aan wedstrijden of exhibities, ondanks de in de artikels 16, 17 en 19 vermelde verbodsbepalingen;
8° de bokser die deelneemt aan wedstrijden of exhibities, zonder de in artikel 6 genoemde beschermingsvoorwerpen te dragen;
9° hij die lokalen ter beschikking stelt van, of verhuurt aan personen welke, in strijd met de bepalingen van dit besluit, wedstrijden of exhibities organiseren;
10° de scheidsrechter die zijn functies heeft uitgeoefend in een wedstrijd of exhibitie waarbij niet voldaan wordt aan de bepalingen van de artikels 4, 5, 6, 13 en 20 of die de bepalingen van de artikels 21 en 22 miskent.

Art. 29

Niettegenstaande de in artikel 28, 6° tot 8°, gestelde straffen, geeft elke overtreding door de bokser van de in artikels 16, 17 en 19 vermelde verbodsbepalingen aanleiding tot de definitieve intrekking van de medische vergunning van de bokser.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 30

De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin kan uitzonderlijk, ter gelegenheid van belangrijke internationale competities waarbij een internationale titel op het spel staat, afwijkingen toestaan op de bepalingen van de artikels 6, 21, 22 en 23.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 30. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   De (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg ) kan uitzonderlijk, ter gelegenheid van belangrijke internationale competities waarbij een internationale titel op het spel staat, afwijkingen toestaan op de bepalingen van de artikels 6, 21, 22 en 23. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   ++++++++++

Art. 31

Een termijn van drie maanden, die aanvangt op de datum van de bekendmaking van dit besluit, wordt toegestaan :
1° aan de personen en groeperingen die de beoefening van de bokssport organiseren, ten einde hun inschrijving te bekomen;
2° aan de personen en groeperingen die bokswedstrijden en -exhibities organiseren, ten einde hun erkenning te bekomen;
3° aan de boksers, ten einde de medische vergunning en het medisch boekje te bekomen.

Art. 32

Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, Onze Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur en Onze Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

   ++++++++++

   GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

   ==========================

   Art. 32. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)

   Ons (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg ), Onze Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur en Onze Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. <BVE 07-11-1984, art. 1-41>

   ++++++++++

Art. 33

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

HOOFDSTUK V. - De Vlaamse Medische Commissie voor de boks- en andere gevechtssporten. <Ingevoegd voor de Vlaamse Gemeenschap bij BVE 07-11-1984, art. 1>
Art. 34

<Opheffingsbepaling van de art. 7, 8 en 9 van het KB 1962-07-05/30>

Art. 35

Bij de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap wordt een Vlaamse Commissie voor de bokssport opgericht, hierna Commissie genoemd.

   De Commissie heeft tot taak :
1° Voorlichting te verstrekken op het gebied van veiligheid en preventie aan al de betrokkenen bij de bokssport, meer bepaald : diegenen die boksonderricht volgen, boksers die deelnemen aan wedstrijden, personen die boksonderricht geven, verantwoordelijken voor de training, organisatoren van bokswedstrijden, scheidsrechters en erkende artsen die fungeren als keurings- en/of ringartsen.
2° Het geven van richtlijnen aan de keuringsartsen, evenals aan de ringartsen inzonderheid in verband met de problemen die zich stellen rond knock-out en knock-down en het stopzetten van de wedstrijden op medische basis.
3° Het verzamelen van de nodige statistische en epidemiologische gegevens met betrekking tot somatische en psycho-sociale gezondheidsschade van de boksers en het daartoe uitwerken van de nodige registratiemethode.
4° Het verstrekken van beleidsadviezen met betrekking tot een optimale preventie en begeleiding en dit zowel op eigen initiatief als op vraag van de Vlaamse Executieve.
5° Het volgen van de buitenlandse reglementeringen en de internationale literatuurgegevens.
6° De modellen van de keuringskaart en van het geneeskundig boekje van de bokser vast te stellen met de vermeldingen die erin moeten voorkomen.
7° De erkenningsaanvragen van de artsen die medische keuring en/of toezicht op de wedstrijden en oefenkampen wensen uit te oefenen, aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over te leggen met een gemotiveerd advies.
8° De geneeskundige dossiers, protocollen, rapporten en bescheiden, die haar door de erkende artsen moeten worden voorgelegd, te onderzoeken.
9° Over te gaan of te doen overgaan tot alle aanvullende onderzoekingen die zij nodig acht.
10° De medische vergunningen af te leveren, te weigeren of eventueel in te trekken.
11° Het aanwijzen van de ringarts voor belangrijke wedstrijden zoals kampioenschappen en kwalificatiewedstrijden.

Art. 36

De Commissie bestaat uit zeven leden, doctors in de genees-, heel- en verloskunde die, voor een termijn van zes jaar, door de Vlaamse Executieve worden benoemd, en wier mandaat hernieuwbaar is.

   Het zijn :
1° een geneesheer-specialist in de neurologie;
2° een geneesheer-specialist in de cardiologie;
3° een geneesheer-specialist in de neus-, keel- en oorziekten;
4° een geneesheer-specialist in de oftalmologie;
5° een geneesheer op een dubbele lijst kandidaten voorgedragen door de Koninklijke Belgische Boksbond;

a) een geneesheer tevens houder van het diploma van licentiaat in de lichamelijke opvoeding of van de bijzondere licentie in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde, of van de licentie in de sportgeneeskunde, of van het speciale getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde, of van het getuigschrift van aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde, voorgedragen door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen;
b) een geneesheer tevens houder van het diploma van licentiaat in de lichamelijke opvoeding, of van de bijzondere licentie in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde, of van de licentie in de sportgeneeskunde, of van het speciale getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde, of van het getuigschrift van aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde, voorgedragen door de Vlaamse Vereniging van Specialisten Sportgeneeskunde.

   De Commissie mag een beroep doen op elke medewerking die zij nuttig acht.

   De voorzitter en leden van de Commissie evenals de deskundige hebben recht op verplaatsings- en presentiegelden als bepaald in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van de adviesorganen.

Art. 37

Onder dezelfde voorwaarden benoemt de Vlaamse Executieve voor ieder lid van de Commissie een plaatsvervanger, die optreedt wanneer het effectief lid verhinderd is.

Art. 38

De Vlaamse Executieve benoemt de voorzitter uit de geneesheren vermeld in artikel 36.

Art. 39

Het secretariaat van de Commissie wordt aangenomen door een geneesheer-ambtenaar bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg.

Art. 40

De Commissie stelt een huishoudelijk reglement op dat voor goedkeuring aan de Vlaamse Executieve wordt voorgelegd.

Art. 41
Inhoudstabel
HOOFDSTUK I. - Organisatie van de boksbeoefening, van de bokswedstrijden en -exhibities. (Art. 1)
HOOFDSTUK Ibis. - (ingevoegd voor de Franse gemeenschap bij BFG 1998-04-21/36, art. 1, Inwerkingtreding : 02-07-1998) Bijkomende regels betreffende de boksers van het vrouwelijk geslacht. (Art. 6bis)
HOOFDSTUK II. - Toezicht. (Art. 7)
HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen. (Art. 27)
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen. (Art. 30)
HOOFDSTUK V. - De Vlaamse Medische Commissie voor de boks- en andere gevechtssporten. <Ingevoegd voor de Vlaamse Gemeenschap bij BVE 07-11-1984, art. 1> (Art. 34)